A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának szolgálati viszonyát a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szabályozza, mely a hivatásos állományba vételhez az alábbi kritériumokat határozza meg:

A Hszt. 33. §-a alapján hivatásos szolgálati viszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető,

 • aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, és életkora – az e törvényben meghatározott kivételekkel – a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • aki rendelkezik a tervezett szolgálati beosztás besorolási osztálya szerint meghatározott iskolai végzettséggel (tiszthelyettesénél legalább érettségi, tisztnél felsőfokú iskolai végzettség) és szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban a szolgálati viszony létesítésének feltételeként meghatározott szakképzettséggel,
 • aki a hivatásos szolgálatra és a tervezett szolgálati beosztására egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas,
 • akinek életvitele nem kifogásolható, és aki hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,
 • aki elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását,
 • aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben és módon – a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a Rendőrségről szóló törvény szerinti megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti,
 • aki tudomásul veszi és elfogadja a hivatásos szolgálattal járó, szolgálati viszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott kötelezettségeket és elvárásokat, valamint
 • akinél nem állnak fenn a szolgálati viszony létesítését kizáró körülmények.

Az egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok:

 • egy hónapnál nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye,
 • hölgyeknél egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet,
 • hölgyeknél egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye,
 • egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye,
 • ideggyógyászati vizsgálat eredménye,
 • szemészeti szakorvosi lelet,
 • fül-orr-gégészeti és audológiai szakorvosi lelet,
 • fogászati szűrővizsgálat eredménye,
 • teljes körű labor vizsgálat,
 • EKG lelet,
 • a kérdőíven megjelölt korábbi betegségeire, gyógykezeléseire,
 • jelenlegi egészségi állapotára vonatkozó szakorvosi, laboratóriumi, eszközös vizsgálati lelet(ek), zárójelentés(ek).

Az egészségi alkalmassági vizsgálatot az intézet alapellátó orvosa végzi.

Tekintsd meg videónkat, ahol összeszedtük Neked a legfontosabb tudnivalókat

A fizikai alkalmasság megállapítása céljából 50 éves életkor alatt fizikai (erőnléti) állapotfelmérésen kell részt venni.

Az alkalmassági vizsgálatot kérő szerv személyügyi szerve a fizikai alkalmasság elbírálása szempontjából a vizsgálaton résztvevőket életkor alapján négy korcsoportba sorolja a tárgyévben betöltött életkor alapján:

I.   korcsoport: 29 éves korig
II.  korcsoport: a 30-35 éves kor között
III. korcsoport: a 36-40 éves kor között
IV.  korcsoport: a 41-49 éves kor között

Az alkalmassági vizsgálatot kérő szerv személyügyi szerve a fizikai alkalmassági vizsgálaton résztvevőket – a korcsoportba történő besoroláson túl – a szolgálati beosztásuknak megfelelően alkalmassági kategóriába sorolja az ER 7. melléklete alapján.

Nézd meg melyik kategóriába tartozol
A fizikai alkalmasság vizsgálatára szolgáló mozgásformák a következők:

 • mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
 • hajlított karú függés
 • fekvenyomás
 • 4×10 m-es ingafutás
 • helyből távolugrás
 • hanyattfekvésből felülés
 • 2000 m-es síkfutás

Tekintsd meg videónkat, ahol összeszedtük Neked a legfontosabb tudnivalókat a fizikai alkalmasságról

Magyarország alapvető elvárása a rendvédelmi feladatokat ellátó állománnyal szemben, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásokon túl, szigorú hivatásetikai elvárásoknak is megfeleljenek. A kifogástalan életvitel ellenőrzése azt a célt szolgálja, hogy csak olyan személyek lehessenek a hivatásos állomány tagjai, akik e magas szintű etikai elvárásoknak felvételükkor, illetve az egész hivatásos életpályájuk során  megfelelnek.
A kifogástalan életvitel ellenőrzése kötelező a büntetés-végrehajtási állományba vétel előtt, míg az állományban lévő kollégáknál időszakosan hajtják végre. Ennek elvégzéséhez egy nyilatkozatot kell aláírni. A nyilatkozat azt tartalmazza, hogy a hivatásos állomány tagja hozzájárul, hogy az életvitelét, jövedelmi és vagyoni viszonyait, életkörülményeit, lakó és családi környezetét a megvizsgálhassák.
Az ellenőrzés során vizsgálják, hogy a jelentkező követett-e már el bűncselekményt, illetve szolgálaton kívüli magatartása megfelelő-e. Az ellenőrzés módszerei a bűnügyi nyilvántartásban, egyéb nyilvántartásokban történő lekérdezés valamint környezettanulmány készítése. A vizsgálat eredményéről az elvégzését kérőt értesítik, de arról az érintett személyt is tájékoztatni kell.

A pszichikai alkalmasságot:

 • személyiségtesztek,
 • intelligenciatesztek,
 • papír alapú és műszeres figyelemvizsgálatok és
 • az exploráció komplex értékelése alapján,
 • valamint – ha a vizsgált személy pszichikai állapota indokolja – kiegészítő vizsgálatok elvégzésével a vizsgálatot végző pszichológus minősíti.

A pszichikai alkalmassági vizsgálatot a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja pszichológia szakmai csoportja végzi.

Tekintsd meg videónkat, ahol összeszedtük Neked a legfontosabb tudnivalókat a pszichikai alkalmasságról

A kérelemhez csatolni kell a hivatásos szolgálatra jelentkező

 • fényképes önéletrajzát,
 • motivációs levelét,
 • iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratainak, valamint
 • nyelvvizsga-bizonyítványainak másolatát.