1. Adatkezelő

Megnevezés: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.
Postafiók: 1245 Budapest, Pf. 1046
E-mail cím: bv@bv.gov.hu
Telefon: 06/1/301-8100
Fax: 06/1/302-5799

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Csató Kornélia bv. ezredes (1054 Budapest Steindl Imre utca 8., 06/1/301-8414, bvop-hivatal@bv.gov.hu); Dr. László Viktória Kinga bv. alezredes (1054 Budapest Steindl Imre utca 8., 06/1/301-8436, bvop-hivatal@bv.gov.hu)

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A hozzászólás során megadott személyes adatok (érintett neve, e-mail címe, üzenetben feltüntetett személyes adatok) kezelésének célja a hozzászólás feldolgozása és a feltett kérdés megválaszolása, benyújtott kérelem, igény elbírálása, illetve panasz kezelése.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 17. §-ában foglaltaknak megfelelően az érintett jogosult

 • a hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérni a kezelt személyes adatok rendelkezésre bocsátását,
 • a helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében kérni a kezelt személyes adatok pontosítását vagy helyesbítését, illetve kiegészítését,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében kérni az adatkezelés korlátozását;
 • a törléshez való jog érvényesülése érdekében kérni a kezelt személyes adatok törlését.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése érdekében kérelmét továbbíthatja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítésének korlátozása, kérelme elutasítása, vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06/1/391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén jogosult továbbá bírósághoz fordulni. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett választása szerint az adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye alapján illetékes törvényszék előtt indítható meg. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségeit az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek.

 1. Az adatkezelés jogalapja
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja
 1. A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához mint közfeladatot ellátó szervhez továbbított hozzászólások nyilvántartásba vételre kerülnek, és az ügy elintézését követően irattárban elhelyezve az irat selejtezéséig, illetve levéltárba adásáig kezeli a szerv az abban szereplő személyes adatokat.

 1. Az adatkezelés körülményeivel összefüggő további érdemi tények

Az adatkezelés során a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosításáról, ennek érdekében az adatokhoz kizárólag a hozzászólás feldolgozása és a feltett kérdés megválaszolása, benyújtott kérelem, igény elbírálása, illetve panasz kezelése során eljáró személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal, továbbá az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezők köre minden esetben dokumentált, visszakereshető, ellenőrizhető.

Az adatkezelés során adattovábbításra, illetve adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

 1. Az anonim látogatóazonosító (süti – cookie) kezelés

Az anonim látogatóazonosítók olyan kisméretű fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára. Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti értékét, vagyis egy véletlenszerűen generált egyedi számot, valamint élettartamát, azt, hogy milyen hosszan marad a készüléken. A süti a Felhasználó számítógépének, készülékének háttértárjában, egy fájlban tárolódik. A fájl tartalmát a sütit elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőtől.

A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a weboldal használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést, vagy automatizmusokkal segítsék a kitöltéseket.

A szolgáltatás kialakítása  során figyelembe vett vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve fontosabb nemzetközi ajánlások:

 • GDPR rendelet,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény ,
 • a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre,
 • az Online Privacy Alliance ajánlása.

A weboldal által használt anonim látogatóazonosítók (süti – cookie)

Süti típus  Mit csinál? A süti gyűjt személyes adatokat vagy azonosít? Megőrzési idő
__session „munkamenet süti” A süti a munkamenet azonosítóját tartalmazza, alapvetően szükséges ahhoz, hogy a látogató használhassa a különböző funkciókat, így például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezést. Nem azonosít egyénileg. A süti a munkamenet végéig él, azt követően lejár.
has_js „funkcionális süti” A süti azt vizsgálja, hogy az oldal látogatójának böngészőjében engedélyezve van-e a JavaScript, vagy nincs. A használatot elősegítő süti. Nem azonosít egyénileg. A süti lejár, amikor a böngészési programfolyamat véget ér.
SSESS%ID%„munkamenet süti” Munkamenet azonosítására szolgáló süti, azaz a munkamenet azonosítójáttartalmazza, amikor azonosított felhasználó HTTPS oldalt látogat. Vegyesmódú HTTPS és HTTP munkamenetek támogatásához szükséges. Lehetővé teszi, hogy a Felhasználó ugyanazt a munkamenetet használja HTTP és HTTPS protokollon keresztül – de két cookie-val.Akkor állítódik be, amikor a felhasználó bejelentkezik. Nem azonosít egyénileg. A süti a munkamenet végéig él, azt követően lejár.
Drupal.toolbar.collaps ed Ez a Drupal tartalomkezelő rendszerbe épített süti csupán azt vizsgálja, hogy az oldal látogatója utoljára nyitva vagy összecsukva hagyta-e az oldal egyik felületi elemét, így ezt a beállítást a legközelebbi oldalbetöltéskor is alkalmazni tudja. A használatot elősegítő süti. Nem azonosít egyénileg. 100 év

Az internet böngészőben Ön beállíthatja, hogy elfogad vagy letilt bizonyos sütiket, illetve blokkolja valamennyi  elhelyezését. Figyelmeztetést is kérhet arról, ha cookie-kat állítanak be az eszközén, valamint megtekintheti azt, hogy a meglátogatott oldal milyen sütiket helyezett el a számítógépén.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja az oldal használatának megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy az oldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A sütik kezelését az egyes böngészőkön eltérően kell beállítani. Ehhez érdemes tanulmányoznia böngészője beállítási lehetőségeit, illetve a segítség oldalakat:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer 11
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Safari